Vedtægter for AIK 65 Strøby gymnastik.

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er: AIK 65 Strøby gymnastik, stiftet i 1965.

Foreningens hjemsted er: Stevns Kommune

§ 2. Formål

Foreningens formål er ved gymnastik og anden idræt at skabe samvær, trivsel og fælles oplevelser som tilgodeser medlemmernes ønsker og behov. Endvidere er foreningens formål, at styrke fællesskabet og den frivillige forening og derigennem at fremme den folkelige oplysning.

§ 3. Foreningens medlemskab

AIK 65 Strøby gymnastik er medlem af DGI Storstrømmen under Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger og af Dansk Gymnastikforbund under DIF.

Endvidere medlem af Idrætssamvirket i Stevns kommune.

§ 4. Medlemskab

Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer, der betaler et af bestyrelsen fastsat kontingent og som kan tilslutte sig foreningens formål.

Æresmedlemmer kan efter forslag fra bestyrelsen – udpeges af generalforsamlingens deltagere.

§ 5. Indmeldelse

Indmeldelse skal ske via foreningens hjemmeside www.aik65gymnastik.dk. For medlemmer under 18 år kræves forældres accept. Nye medlemmer skal have adgang til vedtægterne for derved at blive informeret om medlemskabets pligter og rettigheder.

§ 6. Udmeldelse - eksklusion

Medlemskab kan af foreningen bringes til ophør når der ikke er betalt kontingent eller hvis et medlem udviser en adfærd som kan skade foreningen. En sådan udelukkelse kan medlemmet anke og sagen kan behandles på førstkommende ordinære generalforsamling

Udmeldelse skal ske skriftligt og evt. manglende kontingent indbetales.

§ 7. Kontingent

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen for 1 år ad gangen, kontingentet opkræves forud og er som udgangspunkt bindende for hele sæsonen. Dog kan kontingent refunderes, hvis udmeldelse ønskes af medlem, og dette sker i perioden fra sæsonstart og indtil efterårsferien.

§ 8. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i første kvartal.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde – dog kan børn der er medlem af foreningen, være repræsenteret ved deres forældre – med samme rettigheder som medlemmet.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel med opslag i Strøbyhallen, annonce i lokalavis samt på foreningens hjemmeside.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. De indkomne forslag optages på dagsordenen.

Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse ved opslag på foreningens hjemmeside.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 9. Dagsorden og generalforsamlingens ledelse m.v.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til orientering.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af formand, kasserer, sekretær, øvrige bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter iflg. § 11.

7. Valg af bilagskontrollant.

8. Eventuelt.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutningen tages ved simpelt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet - jf. § 16 og § 17.

Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, der dels er fyldt 18 år og har stemmeret – jf. § 8. Og forældre til medlemmer under 18 år, der har stemmeret – jf. § 8.

Der udarbejdes et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.

§ 10. Ekstra ordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 30 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer, skriftligt, over for bestyrelsen fremsender ønske herom med en angivelse af det emne der ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

For så vidt angår krav til indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m., gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 11. Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og yderligere mindst 2 medlemmer og vælges for to år af gangen af den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når tre af dens medlemmer er til stede. Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, således at formanden og i dennes forfald næstformandens stemme i tilfælde af stemmelighed er afgørende.

Formanden og halvdelen af de menige bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, medens kassereren, sekretæren og øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Udtræder et medlem af bestyrelsen før tid, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil næste ordinære

generalforsamling.

§ 12. Forretningsorden og tegningsret

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede.

Over bestyrelsens drøftelser og beslutninger føres et referat.

Bestyrelsen tegnes af formand og kasserer. Ved salg, pantsætning af fast ejendom eller anden gældssætning tegnes klubben dog af den samlede bestyrelse.

§ 13. Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal med udgangen af januar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til bilagskontrollanten.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med bilagskontrollantens påtegning og underskrift.

§ 14. Bilagskontrol

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en bilagskontrollant.

Bilagskontrollanten skal hvert år dog inden generalforsamling gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.

Bilagskontrollen er regnskabsmæssig kontrol og kontrol af driftsregnskab. Status forsynes med en påtegning.

Bilagskontrollanten har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 15. Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan ske på hver generalforsamling, når mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 16. Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en, i dette øjemed, særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes eventuelle aktiver anvendes til støtte for idrætsaktiviteter i Strøby – Strøby Egede området.

Vedtaget 02.06 2021

Hold i dag

Instagram